پولی پرس

پولی پرس

جهت جدا کردن باقیمانده آب موجود درپوست مرکبات پس ازآبگیری با ظرفیت 5 تن درساعت .