پوسکن سیب زمینی

پوسکن سیب زمینی

با ظرفیت حدود 800 کیلو درساعت تمام استیل