پاستوریزاتور

پاستوریزاتور

انواع پاستوریزاتور لوله ای وپلیتی درظرفیتهای مختلف .