انواع مخازن ذخیره

انواع مخازن ذخیره

استیل وآهنی بصورت افقی یا عمودی قابل طراحی وساخت است .