فیلتر فیزیکی آب

product-10-600x600


فیلترفیزیکی آب :

درقسمت خط دریافت رب گوجه فرنگی برای شستشوی گوجه ها آب زیادی مصرف میشود
آب خروجی ازمحل شستشو برای استفاده مجدد درشستشوی اولیه گوجه ها
به این دستگاه برای جدا کردن خاروخاشاک فرستاده میشود
وپس ازفیلتر شدن مجددا به خط تولید برمیگردد .