سرند ویبره

سرند ویبره

ازاین دستگاه جهت جدا کردن ذرات درشت ازپودرویا دانه بندی مختلف محصول استفاده میشود .