روتوفینیشر

روتوفینیشر

برای جدا کردن دانه وپوست و… ازآب مرکبات با ظرفیت 5 تن درساعت.