رسپینگ (خش زن پوست پرتقال)

رسپینگ (خش زن پوست پرتقال)

برای ازبین بردن پوست نارنجی پرتقال بکارمیرود درظرفیتهای مختلف قابل طراحی وساخت است.