دیپالتایزر(قوطی رسان)

دیپالتایزر(قوطی رسان)

ازاین دستگاه برای انتقال قوطی ازروی پالت به نوارنقاله دستگاه پرکن بطوراتومات استفاده میشود

برای ظرفیتهای 6 تا 12 هزارقوطی درساعت ازآهن یا استیل قابل ساخت است .