دستگاه سورت میوه

دستگاه سورت میوه

ازاین دستگاه برای جدا کردن میوه وگوجه های نارس وبرگ وخاشاک بکارمیرود .