دستگاه روغن گیرکنجد

دستگاه روغن گیرکنجد

این دستگاه درظرفیتهای 6 کیلو گرم کنجد درساعت ساخته میشود .

روغن خروجی 48%

تفاله کاملاً خشک وبصورت پولک نازک به ضخامت 0.2 میلیمتر.