دستگاه آب گوجه

دستگاه آب گوجه

تمام استیل با ظرفیت حدود 500 کیلو درساعت تک فاز