خط دریافت رب گورجه فرنگی

خط دریافت رب گورجه فرنگی

برای ظرفیتهای مختلف ودرمدلهای دلخواه مشتری قابل طراحی وساخت میباشد .