جویس اکسترکتور

جویس اکسترکتور

برای آبگیری مرکبات با ظرفیت 5 تن درساعت .