تونل پاستوریزاتور

product-3-600x600

تونل پاستوریزاتور

برای ظرفیتهای مختلف ودرسایزهای متفاوت قابل طراحی وساخت میباشد .

ازاین دستگاه برای پاستوریزه کردن مواد غذایی بسته بندی شده درقوطی و شیشه استفاده میشود ودرسه مدل دوشی وغرقابی ویا ترکیبی ازهردو ساخته میشود .