بورس

بورس

جهت تمیزکردن سطح پوست مرکبات با ظرفیت 5 تن درساعت .