انواع اسپیرال

انواع اسپیرال (spiral)

درخطوط کیک وکلوچه مورد استفاده قرارمیگیرد .

درسایزها و مدلهای مختلف با شاسی استیل یا آهن قابل طراحی وساخت میباشد .