الواتورگوجه فرنگی

الواتورگوجه فرنگی

جهت انتقال گوجه ها به حوضچه شستشوی دوم مورد استفاده قرار میگیرد.